Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Pleun van Gemert - Praktijk voor het gaan van je Eigen Wijze Weg ©

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

Opdrachtnemer: Pleun van Gemert, Praktijk voor het gaan van je Eigen Wijze Weg, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het leveren van diensten en producten;

Opdrachtgever: de persoon (onderneming of instantie) die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

Diensten en/of producten: alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verleende of geleverde diensten en producten, waaronder counseling, deelname workshops/lezingen, andere vormen van begeleiding, dan wel advisering.

Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer t.b.v. opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst waarbij opdrachtnemer diensten (of producten) aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie van de algemene voorwaarden cq de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn in te zien op de website van de praktijk www.pleunvangemert.nl 

Artikel 3 Honorarium

Opdrachtnemer en opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium of een verkoopprijs overeen.

Het honorarium (verkoopbedrag) vormt inclusief BTW het totaal verschuldigde bedrag. Het honorarium wordt zowel inclusief als exclusief deze BTW weergegeven op de facturen.

Opdrachtnemer is gerechtigd tot aanpassing van het honorarium of de verkoopprijs van diensten en producten. Verder is opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor opdrachtnemer gestegen zijn. Hieronder wordt ook verstaan: wanneer de geleverde dienst meer tijd vraagt dan overeengekomen of verwacht. In principe wordt een uurtarief gehanteerd.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

Betaling voor individuele begeleiding/counseling kan contant worden voldaan tijdens het consult of indien overeengekomen met opdrachtnemer via digitale overmaking.

Deze digitale overmaking dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aangegeven wijze en betaalrekening op geleverde factuur.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle diensten, werkzaamheden t.b.v. de opdrachtgever onmiddellijk te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke (conform afspraken) inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de afspraken rondom betaling, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling eisen (of daarmee gelijk te stellen zekerheid).

De betalingsvoorwaarden voor producten: altijd contante betaling op evenementen. Bij verkoop tijdens workshops, lezingen en op afspraak gelden individueel overeengekomen afspraken op dat moment gemaakt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Overige voorwaarden en verzendkosten zijn opvraagbaar.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsplicht, niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen als haar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal ethische richtlijnen naar beste inzicht en vermogen naleven.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Alle informatie en afbeeldingen op de website en/of brochure(s) (pleunvangemert.nl) zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtnemer draagt nadrukkelijk zorg om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en fouten worden voorbehouden. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade hoe dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website en/of brochure(s). De informatie (teksten in elke vorm) op de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 6 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun afspraken en tijdens geleverde diensten hebben gedeeld, verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking (of schriftelijk) van de uit de overeenkomst verkregen vertrouwelijke informatie en voortvloeiend uit geboden diensten. Dit geldt ook voor verkregen persoonsgegevens. Deze gegevens en informatie zal opdrachtnemer alleen gebruiken voor haar eigen administratie/rapportages voortvloeiend uit geboden diensten en t.b.v. van de kwaliteit daarvan voor de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle teksten, afbeeldingen, producten, concepten en ideeën en andere vormen van intellectueel eigendom (op de website en andere stoffelijke dragers) berust bij Pleun van Gemert. Vermenigvuldiging of namaken/kopiëren in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Pleun van Gemert.

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de (door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst) geleverde diensten en producten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Onder genoemde rechten van intellectueel eigendom wordt in ieder geval verstaan: cursus-workshop-trainingsmateriaal, uitgewerkte ideeën, lezingen, uitgegeven readers, adviezen, modellen, ontworpen en ontwikkelde internetsites, eigen geschriften/teksten, producten, eigen foto’s/afbeeldingen, concepten en ontworpen methoden.

Artikel 8 Annulering

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een bijeenkomst, begeleidings-of counselingtraject (cq gesprek of consult) te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren. In dit geval heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer reeds betaalde bedrag. In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken naar een nieuwe datum of ander alternatief. 

Indien opdrachtgever na aanvang van een begeleidings-, of counselingtraject (cq gesprek of consult) de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling, tenzij bijzondere omstandigheden van het geval (naar oordeel van opdrachtnemer) anders rechtvaardigen.

Opdrachtgever dient annulering of het verzetten van een begeleidings-, counselinggesprek minimaal 24 van tevoren telefonisch kenbaar te maken of via mail (bij geen gehoor kan een bericht worden ingesproken). Overeengekomen afspraken die later worden afgezegd of helemaal niet worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Artikel 9 Workshop - Lezing

Aanmelding voor een workshop of lezing kan aangegeven worden per telefoon of per email. Data en kosten zullen in ieder geval op de website verschijnen en zijn altijd op te vragen. Opdrachtgever dient de betaling  voorafgaand (direct na aanmelding) aan de workshop of lezing te voldoen. Wanneer het bedrag door de opdrachtgever aan opdrachtnemer is overgemaakt (of contant betaald), is de aanmelding definitief.

Opdrachtnemer heeft het recht de workshop of lezing te annuleren bij te weinig aanmeldingen. Er zal worden gekeken naar een nieuwe datum. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer reeds betaalde bedrag.

Bij annulering door opdrachtgever, minder dan één week voor start van de workshop of lezing, heeft opdrachtgever nog recht op teruggave 50% van het reeds betaalde bedrag. (Het is anders voor opdrachtnemer niet mogelijk een ruimte te reserveren en gemaakte kosten te dekken). Uitzonderingen op deze regel zijn bespreekbaar. Bij annulering door opdrachtgever langer dan één week voor start van de workshop of lezing, heeft deze recht op volledige teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer.

Genoemde afspraken en voorwaarden gelden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en individueel bepaald. Verder zijn de algemene voorwaarden zoals omschreven in de overige artikelen eveneens van toepassing op artikel 9 m.b.t. de workshops en lezingen.

Artikel 10 Klachten

Klachten: eventuele ongenoegens zijn altijd bespreekbaar. Als opdrachtgever niet tevreden is over geboden diensten, producten of anderszins dient deze dit eerst kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zich te allen tijde naar eigen vermogen inspannen tot een passende oplossing te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden. Voor annulering gelden de voorwaarden genoemd in artikel 8.